logo
Menu
0Koszyk
Szukaj
logo

Konkurs księgarni Bookcity - napisz recenzję i wygrywaj!

Konkurs został zakończony.
Serdecznie dziękujemy za udział i przesłane recenzje. Zachęcamy i zapraszamy do dzielenia się dalszymi recenzjami.

Zwycięzcy Etapów

Z Laureatami skontaktujemy się mailowo.

Gratulujemy!

Regulamin konkursu "Napisz recenzję i wygrywaj"

§ 1
Organizator konkursu
 1. Organizatorem konkursu "Napisz recenzję i wygrywaj", zwanego dalej Konkursem, jest Księgarnia językowa BookCity, zwana dalej „Organizatorem”, działająca pod adresem https://www.bookcity.pl, prowadzona jest przez Łukasza Karpińskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „Lukar.NET Łukasz Karpiński”, z siedzibą przy ul. Pańskiej 98 lok. 207, 00-837 Warszawa, zarejestrowanego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługującego się numerem identyfikacji podatkowej NIP 894-241-41-25.
  Kontakt z Organizatorem możliwy jest:
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej: ksiegarnia@bookcity.pl,
  • telefonicznie: 22 24 111 56, 22 24 111 87,
  • pisemnie na adres: ul. Pańska 98, 00-837 Warszawa
§ 2
Zasady konkursu
 1. Konkurs jest prowadzony na stronach internetowej księgarni językowej Bookcity, prowadzonej przez Organizatora pod adresem https://www.bookcity.pl.
 2. Celem konkursu jest napisanie recenzji – zwanej dalej Recenzją – wybranego produktu z oferty Organizatora oraz ocena tego produktu.
 3. Konkurs trwa od północy 27 stycznia 2020 r. do odwołania, jednak nie krócej niż do 31 grudnia 2020 r. włącznie.
 4. Konkurs jest podzielony na tygodniowe Etapy. Za Etap uważa się każdy tydzień kalendarzowy (od poniedziałku do niedzieli) w czasie trwania Konkursu.
 5. Rozstrzygnięcie każdego z Etapów Konkursu i wyłonienie zwycięzcy nastąpi w każdą następną środę po zakończeniu Etapu, zgodnie z paragrafem 4 – Zasady rozstrzygnięcia konkursu.
 6. Za moment nadesłania Recenzji uznaje się moment zapisania Recenzji w bazie danych Organizatora.
§ 3
Warunki uczestnictwa
 1. W Konkursie może wziąć udział każda osoba – zwana dalej Uczestnikiem – która w dowolnym czasie trwania konkursu napisze i prześle drogą elektroniczną Recenzję wybranego przez siebie produktu z oferty księgarni Bookcity.
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby będące pracownikami lub współpracownikami Organizatora, ani osoby będące członkami ich rodziny.
 3. Recenzję należy zamieścić w formularzu, który znajduje się na stronie każdego produktu (link Napisz recenzję).
 4. Recenzję zostaje automatycznie zakwalifikowana do Konkursu, jeśli spełnia następujące warunki:
  • Treść Recenzji zawiera przynajmniej 700 znaków ze spacjami.
  • Treść Recenzji musi być oryginalnym wynikiem pracy intelektualnej Uczestnika oraz nie może być nigdzie wcześniej opublikowana.
  • Recenzja zawiera ocenę produktu w skali od 1 do 5, gdzie 1 jest oceną najniższą a 5 najwyższą.
  • Jest podpisana imieniem, nazwiskiem lub pseudonimem recenzenta.
  • Do kontaktu z Organizatorem podane są prawdziwe dane osobowe i kontaktowe (nie będą one nigdzie publikowane). Podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych albo niepodanie ich w ogóle powoduje niedopuszczenie Recenzji do Konkursu.
 5. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do zapoznania się i zaakceptowania niniejszego Regulaminu.
 6. Poprzez wzięcie udziału w Konkursie, uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby konkursu zgodnie z Polityką Prywatności.
 7. Każda Recenzja może wziąć udział w Konkursie tylko raz. Jednocześnie dopuszcza się przesłanie przez jednego Uczestnika wielu różnych Recenzji przez czas trwania Konkursu.
 8. Organizator musi wyrazić zgodę na publikację Recenzji na własnej stronie Uczestnika lub w innym miejscu w Internecie, w szczególności – Recenzja nie może pojawić się w Internecie przed jej publikacją na stronach Organizatora.
 9. Uczestnik, biorąc udział w Konkursie, wyraża zgodę na nieograniczone ilościowo, czasowo i terytorialnie wykorzystywanie Recenzji przez Organizatora w celu promocji i reklamy Księgarni Bookcity.
 10. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
§ 4
Zasady rozstrzygnięcia konkursu
 1. Nadesłane Recenzje będą oceniane przez zespół Księgarni Bookcity.
 2. Raz w tygodniu – w każdą środę po zakończeniu Etapu – wybrana zostanie najlepiej oceniona Recenzja a jej autor – zwany dalej Zwycięzcą – zostanie ogłoszony na stronach Bookcity.
 3. Każda przesłana Recenzja musi być wynikiem własnej intelektualnej pracy autora, nie może być plagiatem ani naruszać praw autorskich.
 4. Recenzje będą oceniane pod względem oryginalności, przydatności dla innych użytkowników Księgarni oraz poprawności językowej tekstu. Treść nie może zawierać wulgaryzmów ani nie może przekraczać umownej granicy dobrego smaku.
 5. Organizator skontaktuje się ze Zwycięzcą poprzez podany w formularzu adres email w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia Zwycięzcy.
 6. Lista laureatów poszczególnych Etapów będzie publikowana na stronie https://www.bookcity.pl/konkurs-napisz-recenzje
 7. W przypadku nie nadesłania przez Uczestników Recenzji spełniającej warunki uczestnictwa, Etap nie zostanie roztrzygnięty i nie zostanie wyłoniony zwyciężca.
§ 5
Nagrody w konkursie
 1. Nagroda główna
  1. Nagrodą główną w Konkursie jest bon prezentowy o wartości 100 zł, do wykorzystania przez Zwycięzcę na zakupy w księgarni stacjonarnej lub internetowej Bookcity.
  2. Bon prezentowy zostanie przekazany Zwyciezcy w wiadomości email w formie kodu, który będzie można użyć na jeden z dwóch sposóbów:
   • w księgarni stacjonarnej - poprzez podanie kodu przy zakupie,
   • w księgarni internetowej - poprzez wpisanie kodu na stronie koszyka. W takim przypadku wartość zamówienia zostanie obniżona o wartość kodu.
  3. Warunkiem realizacji bonu prezentowego jest zakup na kwotę wyższą od wartości bonu.
  4. Nagroda główna jest przyznawana raz w tygodniu, w każdą środę po zakończeniu Etapu.
  5. Bon należy wykorzystać w ciągu 60 dni od daty jego otrzymania.
  6. Jeśli bon nie zostanie wykorzystany w regulaminowym czasie, możliwość jego wykorzystania przepada.
  7. Organizator nie przewiduje możliwości wypłaty równowartości bonu w gotówce lub przelewem ani zamiany na inną formę nagrody.

 2. Nagrody dodatkowe
  1. Nagrodą dodatkową jest darmowa dostawa zamówienia złożonego w Księgarni Bookcity.
  2. Organizator w każdym Etapie przyzna maksymalnie pięć nagród dodatkowych. Nagrodzone Recenzje zostaną wybrane spośród najwyżej ocenionych Recenzji, które nie otrzymały Nagrody głównej lub uznaniowej.
  3. Kod pozwalający na darmową dostawę zostanie przekazany Zwyciezcy poprzez podany w formularzu adres email.
  4. Kod pozwalający na darmową dostawę należy wykorzystać w ciągu 60 dni od daty jego otrzymania.
  5. Jeśli kod nie zostanie wykorzystany w regulaminowym czasie, możliwość jego wykorzystania przepada.

 3. Nagroda uznaniowa
  1. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania nagród uznaniowych w postaci bonów o wartości 50 zł w przypadku wysokiego poziomu merytorycznego przesłanych Recenzji w danym Etapie.
  2. Przyznanie tych nagród jest uznaniowe i zależy wyłącznie od decyzji zespołu Księgarni Bookcity.
  3. Organizator nie przewiduje możliwości wypłaty równowartości bonów w gotówce lub przelewem ani zamiany na inną formę nagrody.
  4. Bon należy wykorzystać w ciągu 60 dni od daty jego otrzymania.
  5. Jeśli bon nie zostanie wykorzystany w regulaminowym czasie, możliwość jego wykorzystania przepada.
§ 6
Tryb reklamacji
 1. Reklamacje Uczestników związane z Konkursem, mogą być składane przez Uczestników Konkursu pisemnie na adres Organizatora lub e-mailem na następujący adres e-mail Organizatora: ksiegarnia@bookcity.pl, w terminie 30 dni od dnia zakończenia Etapu.
 2. Organizator w terminie 30 dni od otrzymania reklamacji, rozpatrzy zgłoszoną reklamację i poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku pisemnie albo e-mailem – w zależności od tego, w jaki sposób została zgłoszona reklamacja.
§ 7
Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Administratorem danych osobowych podanych w Konkursie w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Lukar.NET Łukasz Karpiński, ul. Pańska 98 lok. 207, 00-837 Warszawa, NIP: 894-241-41-25
 3. Uczestnik biorąc udział w Konkursie musi podać dane niezbędne do kontaktu, takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w Konkursie.
 4. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności
 5. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu. Informacje o wszelkich zmianach Regulaminu zostaną opublikowane na stronie https://www.bookcity.pl/konkurs-napisz-recenzje